Avís Legal

Avís Legal

Denominació Social: Joan Sitjes Farré.

Domicili social: Pl Porxada, 25, 08400 Granollers

CIF: 77058155-J

e-mail: joansitjes@joansitjes.com

Tel. atenció al client: (+34)938794090

Nom de domini: www.joansitjes.com

—————————

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1.- Objecte

1.1 Joan Sitjes. responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web, respecte a quines són les condicions d’ús del lloc.

1.2 Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

1.3 El present contracte té per objecte regular la prestació dels serveis oferts a través del present lloc web, i concretament, la venda d’ulleres de sol.

1.4 A continuació s’exposa el document contractual que regirà la prestació dels nostres serveis i venda de productes, a través del lloc web: www.joansitjes.com propietat de Joan Sitjes. (en endavant el prestador). L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

  1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
  3. Que assumeix, i accepta, totes les obligacions aquí disposades.

1.5 Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador, fins a la publicació d’una nova versió.

1.6 El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web del prestador.

1.7 En aquest sentit es recomana la revisió periòdica del present avís legal.

1.8 El prestador es reserva el dret a denegar o restringir l’ús i / o accés del lloc web d’un usuari, davant l’incompliment de les presents condicions generals, sense dret a rebre compensació ni indemnització per aquest fet.

2.- Identitat de les parts

2.1 Per una banda, el prestador, identificat més amunt i d’una altra, l’usuari, registrat en el lloc web i que serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

3.- Procediment de contractació

3.1 El procediment de contractació podrà ser realitzat en idioma català, castellà. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma, serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.

3.2 L’usuari, per poder accedir als serveis oferts pel prestador, haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

3.3 Durant el procés de contractació s’anirà informant dels diferents passos a seguir i es podran modificar les dades introduïdes, si fos necessari. Els diferents passos a seguir en el procés de compra són els següents:

1. Escollir el producte.

2. Afegeix a la cistella.

3. Triar la quantitat.

4. View shopping bag.

5. Introducció dades personals, adreça de lliurament i facturació. Acceptació polítiques de privacitat.

6. Indicació del mètode de pagament

7. Conformació de la comanda, compra. Acceptació de les condicions generals.

8. Pagament.

9. Enviament de correu electrònic de confirmació de compra.

3.4 En tot cas, l’usuari serà informat una vegada finalitzat el procediment de contractació, a través de la plataforma de contractació del prestador, i mitjançant l’enviament de l’anteriormentindicat correu electrònic de confirmació de la compra realitzada.

3.5El prestador no arxivarà el document electrònic, us recomanem que guardi imprimeixi el missatge de confirmació de comanda, i l’email que se li va a enviar dins de les següents 24 hores.

4.- Formes de pagament

4.1 El pagament dels serveis podrà realitzar-se pels següents canals:

a)Pagament amb targeta de crèdit

b)Pay Pal

“>5.- Preus

5.1 Els preus que s’indiquen, respecte a cada un dels serveis oferts en el lloc, inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i s’entendran en Euros (€).

5.2 Els preus aplicables a cada servei, seran els publicats al lloc web o els oferts enforma d’ofertes i promocions al lloc web o en banners, comunicacions comercials del prestador, etc.

5.3 La factura es lliura juntament amb la comanda.

6.- Terminis

6.1 Amb caràcter general els terminis de lliurament seran de 15 dies laborables dins de la UE.

7.- Dret de desistiment

El client, a partir de la recepció del producte, disposarà d’un termini de 14 dies hàbils per a exercitar davant de Joan Sitjes seu desistiment o revocació de conformitat amb la normativa de vendes a distància regulada en la Llei d’Ordenació de Comerç Minorista. Transcorregut aquest termini, els productes seran considerats com conformes i acceptats pel client sense reclamació possible. El dret s’ha d’exercir per correu postal a Joan Sitjes., Pl Porxada, 25, 08400 Granollers (Barcelona) o bé enviant un correu electrònic ajoansitjes @ joansitjes.com. En l’exercici s’hauran d’incloure les següents dades:

1) Número de la factura de compra

2) Nom i cognoms del client

3) Nombre de referència del producte

4) Nombre d’unitats la devolució del qual sol·licita

5) Exposició dels motius de la devolució

En rebre aquesta informació, Joan Sitjes es reserva el dret d’autoritzar o no la devolució sol·licitada (RMA) depenent de l’estat del producte i, si escau, de la garantia. Només s’acceptarà la devolució del producte si es donen les següents circumstàncies:

a) Que el client torni el producte sense desprecintar i en el mateix estat que li va ser entregat, és a dir en el seu embalatge original i sense inscripcions del client.

b) Que en l’etiqueta d’enviament aparegui clarament el nombre de devolució (RMA), obtingut del departament d’atenció al Client de Joan Sitjes (mai sobre l’embalatge).

Si en rebre un producte es comprova que aquest no compleix els requisits de l’RMA, es retornarà al client a ports deguts. El client, a partir de l’acceptació del producte, disposarà d’un termini de 7 dies per enviar a Joan Sitjes, per correu electrònic o certificat, qualsevol reclamació que fa a les factures.

En qualsevol cas l’usuari assumirà les despeses de transport i devolució del producte que es poguessin generar i, si escau, indemnitzar els desperfectes de l’objecte de compra, tot això sense la consideració de penalitat i amb excepció del valor del producte que seria reintegrat al més aviat possible.

8.- Enviament

8.1 L’enviament serà realitzat de manera gratuïta, sense generar cap cost addicional per aquest concepte.

9.- Obligacions de l’usuari

9.1 L’usuari, haurà de fer-se plenament responsable en el tractament confidencial i l’adequada custòdia de les contrasenyes de què disposi, evitant l’accés a les mateixes, de terceres persones no autoritzades.

9.2 Per a la contractació de serveis oferts a través del present portal web es demanen una sèrie de dades a l’usuari. La finalitat de l’esmentada petició, és fer possible aquesta contractació i executar el servei contractat en les degudes condicions. Referent a això l’usuari es compromet que les dades sol·licitades i declarats, siguin veritables, completes i precisos, i es compromet, així mateix, a notificar al prestador, qualsevol canvi que afecti els mateixos el més aviat possible, per evitar els problemes que poden derivar en cas que el prestador disposi d’unes dades incorrectes o desfasats.

10.- Exempció de responsabilitat

10.1 El prestador:

a)S’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

b)No pot garantir que l’ús que es faci de la web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, ha d’adoptar les mesures que en cada moment consideri oportunes per complir amb el que estableix la legislació vigent.

c)No és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que l’usuari faci del lloc web o dels serveis i continguts que s’ofereixen.

d)Es reserva el dret d’impedir l’usuari l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense previ avís, en cas d’incompliment de les condicions generals i particulars d’ús i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

e)Es reserva el dret a modificar les presents condicions generals en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris. Tota modificació serà notificada als usuaris, amb la major brevetat possible. Es considera notificació de la modificació a l’usuari la inserció del nou text en les condicions generals del present portal web. L’ús del portal web després de la modificació de les condicions generals implica la seva acceptació, per part de l’usuari.

f)En cap cas el prestador serà responsable per danys morals, lucre cessant i / o de qualssevol danys directes o indirectes, que pogués patir l’usuari.

g)Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

h)Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no pot descartar la possibilitat que es puguin donar circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions en el servei per dur a terme tasques de manteniment o que esdevinguin fets fora del seu control, com són les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

i) En tot cas, l’usuari no podrà reclamar econòmicament aquesta interrupció de servei.

11.- Comunicació d’incidències

En cas que tingui alguna incidència relacionada amb el servei, ja sigui abans o després de la compra realitzada, podrà contactar amb nosaltres a joansitjes @ joansitjes.com.

12.- Propietat intel·lectual i industrial

12.1 El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

12.2 Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

12.3 Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

12.4 L’usuari i / o visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels referits continguts del portal web mitjançant mitjans diferents a els habilitats per aquest a l’efecte, o dels que s’utilitzin legítimament a Internet i hagin estat autoritzats prèviament, de forma expressa i per escrit pel prestador. A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual del prestador, o dels usuaris del portal web.

12.5 Per fer qualsevol tipus d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del sigu