Avís Legal

Avís Legal

Empresa: Joan Sitjes S.L.

Domicili social: Pl Porxada, 25, 08400 Granollers

CIF: B67205849

e-mail: joansitjes@joansitjes.com

Tel. atenció al client: (+34)938794090

Nom de domini: www.joansitjes.com

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 : La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

—————————

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1.- Objecte

1.1 Joan Sitjes. responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web, respecte a quines són les condicions d’ús del lloc.

1.2 Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

1.3 El present contracte té per objecte regular la prestació dels serveis oferts a través del present lloc web, i concretament, la venda d’ulleres de sol.

1.4 A continuació s’exposa el document contractual que regirà la prestació dels nostres serveis i venda de productes, a través del lloc web: www.joansitjes.com propietat de Joan Sitjes. (en endavant el prestador). L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

  1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
  3. Que assumeix, i accepta, totes les obligacions aquí disposades.

1.5 Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador, fins a la publicació d’una nova versió.

1.6 El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web del prestador.

1.7 En aquest sentit es recomana la revisió periòdica del present avís legal.

1.8 El prestador es reserva el dret a denegar o restringir l’ús i / o accés del lloc web d’un usuari, davant l’incompliment de les presents condicions generals, sense dret a rebre compensació ni indemnització per aquest fet.

2.- Identitat de les parts

2.1 Per una banda, el prestador, identificat més amunt i d’una altra, l’usuari, registrat en el lloc web i que serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

3.- Procediment de contractació

3.1 El procediment de contractació podrà ser realitzat en idioma català, castellà. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma, serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.

3.2 L’usuari, per poder accedir als serveis oferts pel prestador, haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

3.3 Durant el procés de contractació s’anirà informant dels diferents passos a seguir i es podran modificar les dades introduïdes, si fos necessari. Els diferents passos a seguir en el procés de compra són els següents:

1. Escollir el producte.

2. Afegeix a la cistella.

3. Triar la quantitat.

4. View shopping bag.

5. Introducció dades personals, adreça de lliurament i facturació. Acceptació polítiques de privacitat.

6. Indicació del mètode de pagament

7. Conformació de la comanda, compra. Acceptació de les condicions generals.

8. Pagament.

9. Enviament de correu electrònic de confirmació de compra.

3.4 En tot cas, l’usuari serà informat una vegada finalitzat el procediment de contractació, a través de la plataforma de contractació del prestador, i mitjançant l’enviament de l’anteriormentindicat correu electrònic de confirmació de la compra realitzada.

3.5El prestador no arxivarà el document electrònic, us recomanem que guardi imprimeixi el missatge de confirmació de comanda, i l’email que se li va a enviar dins de les següents 24 hores.

4.- Formes de pagament

4.1 El pagament dels serveis podrà realitzar-se pels següents canals:

a)Pagament amb targeta de crèdit

b)Pay Pal

“>5.- Preus

5.1 Els preus que s’indiquen, respecte a cada un dels serveis oferts en el lloc, inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i s’entendran en Euros (€).

5.2 Els preus aplicables a cada servei, seran els publicats al lloc web o els oferts enforma d’ofertes i promocions al lloc web o en banners, comunicacions comercials del prestador, etc.

5.3 La factura es lliura juntament amb la comanda.

6.- Terminis

6.1 Amb caràcter general els terminis de lliurament seran de 15 dies laborables dins de la UE.

7.- Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de vostè notificar-nos a Joan Sitjes, Pl Porxada 25, 08400 Granollers (Barcelona) o cridant al 93 879 40 90 o enviant un correu electrònic a joansitjes@joansitjes.com la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva banda d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.
Haurà de vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els béns o a Joan Sitjes, Pl Porxada 25, 08400 Granollers (Barcelona), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Haurà de vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.
Solament serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.
Model de formulari de desistiment
– A l’atenció de Joan Sitjes, Pl Porxada 25, 08400 Granollers (Barcelona) joansitjes@joansitjes.com:
– Per la present li comuniquem que desistim de la nostra prestació del següent servei
– Demanat el/rebut el
– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
– Signa del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (solament si el present formulari es presenta en paper)”
– Data

8.- Enviament

8.1 L’enviament a Península serà realitzat de manera gratuïta, sense generar cap cost addicional per aquest concepte.

8.2 L’enviament a Balears i Andorra serà realitzat amb un cost de 19,95€.

9.- Obligacions de l’usuari

9.1 L’usuari, haurà de fer-se plenament responsable en el tractament confidencial i l’adequada custòdia de les contrasenyes de què disposi, evitant l’accés a les mateixes, de terceres persones no autoritzades.

9.2 Per a la contractació de serveis oferts a través del present portal web es demanen una sèrie de dades a l’usuari. La finalitat de l’esmentada petició, és fer possible aquesta contractació i executar el servei contractat en les degudes condicions. Referent a això l’usuari es compromet que les dades sol·licitades i declarats, siguin veritables, completes i precisos, i es compromet, així mateix, a notificar al prestador, qualsevol canvi que afecti els mateixos el més aviat possible, per evitar els problemes que poden derivar en cas que el prestador disposi d’unes dades incorrectes o desfasats.

10.- Exempció de responsabilitat

10.1 El prestador:

a)S’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

b)No pot garantir que l’ús que es faci de la web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, ha d’adoptar les mesures que en cada moment consideri oportunes per complir amb el que estableix la legislació vigent.

c)No és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que l’usuari faci del lloc web o dels serveis i continguts que s’ofereixen.

d)Es reserva el dret d’impedir l’usuari l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense previ avís, en cas d’incompliment de les condicions generals i particulars d’ús i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

e)Es reserva el dret a modificar les presents condicions generals en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris. Tota modificació serà notificada als usuaris, amb la major brevetat possible. Es considera notificació de la modificació a l’usuari la inserció del nou text en les condicions generals del present portal web. L’ús del portal web després de la modificació de les condicions generals implica la seva acceptació, per part de l’usuari.

f)En cap cas el prestador serà responsable per danys morals, lucre cessant i / o de qualssevol danys directes o indirectes, que pogués patir l’usuari.

g)Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

h)Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no pot descartar la possibilitat que es puguin donar circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions en el servei per dur a terme tasques de manteniment o que esdevinguin fets fora del seu control, com són les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

i) En tot cas, l’usuari no podrà reclamar econòmicament aquesta interrupció de servei.

11.- Comunicació d’incidències

En cas que tingui alguna incidència relacionada amb el servei, ja sigui abans o després de la compra realitzada, podrà contactar amb nosaltres a joansitjes @ joansitjes.com.

12.- Propietat intel·lectual i industrial

12.1 El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

12.2 Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

12.3 Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

12.4 L’usuari i / o visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels referits continguts del portal web mitjançant mitjans diferents a els habilitats per aquest a l’efecte, o dels que s’utilitzin legítimament a Internet i hagin estat autoritzats prèviament, de forma expressa i per escrit pel prestador. A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual del prestador, o dels usuaris del portal web.

12.5 Per realitzar qualsevol tipus d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic joansitjes@joansitjes.com.

13.- Política de privacitat

13.1 El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

13.2 Mitjançant la marcació de les corresponents caselles en cadascuns dels formularis de recollida de dades del lloc web, els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part del prestador per a les finalitats indicades en cada cas, en el formulari.

13.3 Les finalitats previstes a les quals van a destinar-se les dades recaptades seran:

– Possibilitar la compra i enviament de productes, a través del lloc web.

– Possibilitar l’alta d’usuari del portal.

– Establir contacte amb el prestador per traslladar dubtes o consultes.

– Rebre comunicacions a propòsit de productes i novetats del prestador. D’haver atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent clic al link previst per a això en l’e-mail amb la comunicació comercial.

13.4 Per això, de conformitat amb el que es disposa en la LOPD, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, remetent una sol·licitud expressa, al costat d’una còpia del seu DNI, a Pl. Porxada, 25, 08400 Granollers (Barcelona) o a joansitjes@joansitjes.com.

13.5 Es prohibeix, expressament, als menors de 16 anys, facilitar cap dada a través del present lloc web, sense comptar amb el consentiment i supervisió dels seus pares o tutors legals.

13.6 Si el prestador tingués notícia sobre la infracció de la referida prohibició, procedirà a l’eliminació de qualsevol dada associada a l’usuari en qüestió.

13.7 Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Aquesta informació no serà utilitzada per a una altra finalitat diferent a possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats.

14.- Cookies

14.1 El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Així mateix aquest lloc utilitza cookies d’anàlisi estadística. Aquestes cookies, són aquelles que, ben tractades pel prestador o per tercers, permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació per la nostra pàgina web, i millorar així l’oferta de productes o serveis que oferim.

14.2 La Web fa ús de Google Analytics, un servei d’analítica de Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilitza cookies, arxius de text situats en el teu ordinador, amb l’objectiu de dur a terme una analítica Web sobre la manera d’ús dels usuaris de la Web. La informació generada per la cookie sobre el teu ús de la Web (incloent la teva adreça IP), serà transmesa i emmagatzemada per Google en els servidors d’internet d’Estats Units. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google. Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d’aquest website. Per a més informació sobre Google Analytics premi aquí: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. A més, vostè pot impedir el registre de les dades facilitades per la cookie a Google referents a l’ús del lloc web (inclosa la seva adreça IP), així com el processament d’aquestes dades per part de Google descarregant i instal·lant-se en el seu ordinador el plugin de navegador disponible a través del següent enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

14.3 Si vostè ho desitja, pot configurar el seu navegador, utilitzant les opcions que li permeten la gestió de les cookies i impedir la instal·lació de cookies en el seu ordinador. A continuació li oferim enllaços en els quals trobarà informació sobre com pot configurar les seves preferències, respecte a les cookies, en els principals navegadors:

Google Chrome: https://support.google.com/*chrome/*answer/95647?*hl=és

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-us&redirectslug=*Cookies

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/es

Safari IOS (iPhone, iPad): http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=és_ÉS

Cookies Flaix: http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.html

15.- Clàusula de salvaguardia

15.1 La possible invalidesa o ineficàcia d’una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç per totes les altres clàusules.

16.- Legislació i jurisdicció

16.1 La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del Portal, serà la llei espanyola.

16.2 Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en ocasió de l’ús del Portal i els seus serveis, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció de jutges i tribunals del domicili de l’usuari, o el que, en cada cas, estableixi la normativa en matèria processal i/o de consumidors i usuaris.